3D tisk v průmyslu

Zdravotnictví

Ve zdravotnictvı́ se 3D tisk použı́vá k výrobě různých předmětů, jako jsou protetické dı́ly, ortopedické pomůcky, kostnı́ náhrady a dalšı́. 3D tisk se také použı́vá k výrobě modelů pro vzdělávánı́ a cvičenı́ lékařů a chirurgů a k výrobě simulátorů pro trénink anestezie a resuscitace. Zubaři pomoci 3D tisku zaznamenávajı́ strukturu zubů a čelisti svých pacientů, aby mohli připravit plastová rovnátka.
V poslednı́ch letech se 3D tisk také začal použı́vat k výrobě léčivých přı́pravků a léčivých přı́strojů, jako jsou inhalátory a dalšı́. Je pravděpodobné, že v budoucnu se 3D tisk bude v zdravotnictvı́ stále vı́ce rozšiřovat a že se stane důležitým nástrojem pro výrobu a dodávku léčivých přı́pravků a zdravotnického vybavenı́. Nejstaršı́ použitı́ 3D tisku bylo právě ve zdravotnictvı́, kdy byla vytištěna ve Velké Británii v roce 2010 náhrada kyčelnı́ho kloubu.

Strojírenství

Ve strojı́renstvı́ se 3D tisk použı́vá k výrobě různých předmětů a komponentů, včetně nástrojů, dı́lů strojů a zařı́zenı́, prototypů a dalšı́ch. 3D tisk umožňuje vyrábět předměty s velmi složitou geometriı́, které by bylo obtı́žné nebo nemožné vyrobit jinými způsoby.

Stavebnictví a architektura

Ve stavebnictvı́ a architektuře se 3D tisk použı́vá k výrobě různých předmětů a konstrukcı́, včetně modelů budov a staveb, prototypů atd. 3D tisk může být užitečný pro navrhovánı́ a plánovánı́ staveb, protože umožňuje vytvářet přesné a detailnı́ modely budov a zkoumat jejich vzhled. Jako v mnoha jiných oborech, i ve stavebnictvı́ je otázka nákladů jednı́m ze základnı́ch kritériı́. Ukazuje se, že budovy vytištěné metodou 3D tisku by mohly být právě z hlediska nákladů výhodnějšı́ než konvenčnı́ stavebnı́ metody. Mezi dalšı́ benefity patřı́ rychlost výstavby, menšı́ personálnı́ nároky, minimalizace přepravnı́ch a dodacı́ch lhůt a také čistšı́ pracovnı́ prostředı́. Dnes je nejvı́ce stavebnı́ch robotů ovládajı́cı́ch technologii tisku v Dánsku, zemi, která je celosvětovým lı́drem v oblasti robotiky. I u nás se plánuje během pár let stavět budovy pomocı́ 3D tisku. V Třešti vznikla unikátnı́ 3D tiskárna pro tisk konstrukcı́ budov. V současnosti se jedná o největšı́ 3D tiskárnu v České republice. Tiskárna je schopná, jako jedna z mála na světě, pracovat ve venkovnı́m prostředı́ bez ochranné stavby a umožňuje tisknout budovu přı́mo na mı́stě, kde trvale zůstane. Hrubou stavbu je 3D tiskárna schopna vytisknout za 1-2 dny.

Letecký průmysl

V leteckém průmyslu se 3D tisk použı́vá k výrobě různých předmětů a komponentů, včetně nástrojů, dı́lů letadel a dalšı́ho leteckého vybavenı́. 3D tisk se také použı́vá k výrobě prototypů a modelů letadel pro testovánı́ a vývoj. Tyto modely a prototypy mohou pomoci při navrhovánı́ a vývoji nových letadel nebo při zlepšovánı́ stávajı́cı́ch modelů.

Další využití 3D tisku

3D tisk je jednı́m z oborů, kde zı́tra znamená včera. Už dnes se tedy setkáte s využitı́m v oblastech, kde bychom to nečekali. Nařı́klad při tisku jı́dla. V tomto přı́padě mı́sto filamentu v extruderu máme
zavedenou náplň v podobě těsta, čokolády nebo třeba sýru. NASA rozvı́jı́ tento nápad s cı́lem zásobovat astronauty na dlouhotrvajı́cı́ch cestách ve vesmı́ru. Na světě existuje několik restauracı́, již servı́rujı́ vytisknutá jı́dla. V letech 2012 až 2014 se konala 3D Printshow, kde byla prezentována umělecká
dı́la v různých průmyslových oborech, sochařstvı́, designu nebo módnı́m průmyslu.
Dále se 3D tisk využı́vá v automobilovém průmyslu k výrobě prototypů, modelů a náhradnı́ch dı́lů pro automobily. Možná jste někdy zatoužili řı́dit auto, jehož volat byl vyroben speciálně pro vás. Pomocı́ 3D tisku můžete tyto představy realizovat a celé auto přizpůsobit vlastnı́m potřebám. V lednu roku 2012 byl veřejnosti představen automobil Strati firmy Locan Motors– futuristické auto vyrobené pomocı́
3D tisku metodou rychlého prototypovánı́. Ve zbrojnı́m průmyslu se 3D tisk použı́vá k výrobě nástrojů, dı́lů a prototypů pro vojenské účely.


Jak vidíme, 3D tisk v budoucnu má své uplatněnı́ v mnoha odvětvích a proto je dobré děti s touto technologiı́ seznamovat.