Druhy tiskových ploch

Součástı́ FDM 3D tiskáren je tiskový plát, kde extruder nanášı́ filament vrstvu po vrstvě. Tento plát je vyhřı́vaný podle druhu materiálu, ze kterého se tiskne. Podložka je vybavena magnetem pro lepšı́ manipulaci. To zajišťuje pohodlné sundávánı́ plátu z tiskárny a zároveň je pevně zafixovaný na svém mı́stě v průběhu tisku. Podložku je třeba před každým tiskem vyčistit od nečistot a odmastit. To zajistíme pomocı́ odmašťovače. Nejvı́ce se použı́vá IPA (isopropylalkohol). Střı́dáme-li vı́ce plátů na jedné tiskárně, je třeba před tiskem doladit osu Z.

Plát s hladkým PEI (polyetylenimid) povrchem

Hladký tiskový plát je vyroben z oceli – pružinového plátu, který je potažený tenkou vrstvou polyetylenimid foliı́.

 • Výhody – Výhodou tohoto povrchu je velmi hladká prvnı́ vrstva výtisku. Podložka je ideálnı́ pro tisk s PLA, ABS, Nylon a PETG.
 • Nevýhody – Nevýhodou je složitějšı́ oddělenı́ modelu od podložky tak, aby nedošlo k poškozenı́ prvnı́ vrstvy plátu, která sloužı́ k lepšı́mu přilnutı́ modelu k podložce. Tuto vlastnost nám zajištuje právě hladký povrch podložky. Na podložku je možné aplikovat tenkou vrstvu lepı́cı́ tyčinky Kores pro lepšı́ přilnavost modelu k povrchu.
 • Údržba – Před každým tiskem je třeba odstranit nečistoty na podložce. Pro čistěnı́ podložky se doporučuje IPA a Aceton pro důkladné vyčištěnı́ tiskové plochy. Pokud se na tiskové desce vytvořı́ skvrny nebo nečistoty, které se nedajı́ odstranit jen IPA, můžete použı́t roztok kapalného saponátu nebo mycı́ho prostředku. Důkladně opláchneme a osušı́me tiskovou desku po použitı́ těchto roztoků. Po čištěnı́ by měla být tisková deska čistá a bez nečistot nebo skvrn. Pokud se na tiskové desce objevı́ jakékoliv stopy po lepidle nebo jiné nečistoty, doporučuje se opakovat proces čištěnı́.

Plát se zrnitým práškovým PEI povrchem

Práškový povrch je nanesený přı́mo na kov, který schová většinu mechanických poškozenı́ způsobených použı́vanými nástroji. Prášková struktura dodává prvnı́ vrstvě patrnou zrnitou texturu, která je viditelná na vytištěných modelech. Podložka je ideálnı́ pro tisk s ABS. Texturovaná podložka PEI je nejlepšı́ pro tisk materiálů, které jsou obtı́žně lepivé a kde je potřeba zlepšit adhezi mezi tiskovou podložkou a tisknutým objektem. To znamená, že tisknutý objekt se méně hýbe na tiskové desce během tisku a snižuje se tak možnost posunutı́ objektu nebo poškozenı́ objektu.

 • Výhody – Po ochlazenı́ plátu se výtisky automaticky odpojı́ od podložky.
 • Nevýhody – U modelů z PLA s malou kontaktnı́ plochou je potřeba nastavit
  lı́mec (brim) při tisku, aby lépe model držel na podložce. Modely z PLA
  s velkým půdorysem se mohou na podložce kroutit.
 • Údržba – Podobně jako u podložky s hladkým povrchem. Podložka se nemá
  čistit acetonem. Při použitı́ vznikajı́ mikropraskliny, které poškozujı́ povrchovou úpravu podložky.

Plát se saténovým PEI povrchem

Práškový povrch s jemnou matnou texturou umožňuje optimálnı́ adhezi, zejména pro tisk materiálů jako PLA a PETG, které jsou obtı́žně lepivé. Tento typ tiskového plátu má také vysokou odolnost proti poškozenı́ a snı́žuje se tak možnost posunutı́ objektu nebo poškozenı́ objektu během tisku. Saténový povrch je kompromisem mezi texturovaným a hladkým povrchem.

 • Výhody – Je plně kompatibilnı́ se širokou škálou materiálů, jako napřı́klad ABS, ASA, polykarbonát atd. Výhodou je, že většinu těchto materiálů lze tisknout bez vrstvy lepidla. Zanechává na tištěném modelu matnou strukturu.
 • Nevýhody – Mezi nevýhody řadı́me povrch desky, který je jemný a náchylný na poškozenı́ kovovými předměty. Proto se nedoporučuje při odejmutı́ modelu použı́vat ostré nástroje.
 • Údržba – Podobně jako u podložky s hladkým povrchem. Podložka se nesmı́ čistit acetonem.

Přehled tiskových plátů