Základní technologie 3D tisku

Káďová polymerace – SLA

Základním principem SLA – Stereolitografie je využitı́ fotosenzitivní pryskyřice. Po vystavenı́ ultrafialovému zářenı́ určité vlnové délky exponované dvourozměrné vzory tuhnou a postupným skládáním na sebe vzniká trojrozměrný objekt. Po dokončenı́ polymerace první vrstvy se platforma posune o vrstvu výš nebo níž, záleží na typu tiskárny. Cyklus tisku se několikrát opakuje, čı́mž se vytvoří další dı́lčí vrstvy, až nakonec vznikne celý model. Výhodou této technologie je schopnost tisku z kvalitních materiálů, což umožnuje tisk detailních a velmi propracovaných předmětů. Tato technologie je nejstarší.

Spékánı́ práškové vrstvy – SLS

Spékánı́ práškové vrstvy (Selective Laser Sintering) je technika založená na zpracovávánı́ prášku. Prášek je selektivně spájen laserovým paprskem tak dlouho, dokud spojenı́m jednotlivých vrstev nedojde k vytvořenı́ 3D objektu. Výhodou této metody je, že na rozdı́l od SLA nebo FDM nejsou zapotřebı́ podpěry, nebot’ tištěný objekt se nacházı́ po dobu tisku v prášku. Nevyhnutelnou součástı́ následného zpracovánı́ je odstraněnı́ přebytečného prášku z produktu. Tento typ tisku je vhodný pro výrobu produktů vyžadujı́cı́ch pevnost a komplexnı́ geometrii. Podpěry fungujı́ jako prevence proti zhroucenı́ objektu v průběhu tisku. Nanášejı́ se vrstvu po vrstě na podložku spolu s modelem.

Vytlačovánı́ materiálu – FDM

Tyto tiskárny fungujı́ na principu extruze zahřátého termoplastického vlákna a jeho ukládánı́ na podložku, čı́mž se vytvářı́ jednotlivé vrstvy, které se vrstvı́ jedna na druhou, a tı́m postupně vzniká 3D model. Po vytištěnı́ jsou patrné jednotlivé vrstvy materiálu. Výtisk nenı́ tak detailnı́ jako u výše uvedené SLA metody. Pokud předpokládáme pevnost výrobku, je důležité si rozmyslet, jaká bude orientace modelu na podložce. Výtisk má totiž menšı́ pevnost ve směru rovnoběžném s vrstvami než kolmo na vrstvy. Z vytištěného objektu je nutné odstranit přı́padné podpůrné materiály, pokud si je předmět vyžadoval. U některých novějšı́ch typů tiskáren jsou tyto struktury (podpěry) rozpustné, čı́mž je dosaženo hladšı́ho výsledného povrchu. Dalšı́ fáze následného zpracovánı́, jako je úprava povrchu leštěnı́m nebo barvenı́m, nejsou povinné. Tato metoda je vhodná zejména pro tisk prototypů.