Historie 3D tisku

Prvnı́ zdokumentované zmı́nky o 3D tisku jsou zpočátku 80. let 20. stoletı́ v Japonsku. V roce 1981 Hideo Kodama přicházı́ s aditivnı́m přı́stupem nanášenı́ vrstvy po vrstvě s využitı́m fotocitlivé pryskyřice, kterou polymerizoval UV světlem. Ačkoliv si Kodama nepodal na tuto technologii patent, je obecně považován za prvnı́ho vynálezce technologie, která je raným předchůdcem modernı́ch 3D tiskáren typu SLA.


S prvnı́m patentem přišel v roce 1986 Chuck Hall, který si nechal patentovat stereolitografii a o dva roky později založil společnost 3D Systems Corporation a začal prodávat prvnı́ komerčnı́ 3D tiskárny s technologiı́ SLA. Začátky 3D tisku byly pomalé. Tisklo se z jednoduchých materiálů a vytvářely se
jen primitivnı́ objekty. Využı́vánı́ 3D tiskáren bylo finančně nákladné a tisk jednoho modelu trval velmi dlouhou dobu, třeba i pár dnů.