Blender

Blender je dostupný na mnoha platformách a operačnı́ch systémech. Software Blender je kompletně zdarma, a to i pro komerčnı́ využitı́, pod licencı́ GNU GPL (česky obecná veřejná licence GNU“). Několikrát do roka vycházı́ aktualizovaná verze. Program stačı́ instalovat a začı́t modelovat.

Blender je volný software pro třı́rozměrnou počı́tačovou grafiku, který se použı́vá k vytvářenı́ animovaných filmů, vizuálnı́ch efektů, uměleckých děl, třı́rozměrných tištěných modelů, pohyblivé grafiky, interaktivnı́ch třı́rozměrných aplikacı́, virtuálnı́ reality a dřı́ve i videoher. Mezi funkce programu Blender patřı́ 3D modelovánı́, polohovánı́ textury na model, texturovánı́, digitálnı́ kreslenı́, editace rastrové grafiky, inverznı́ kinematiky, simulace tekutin a kouře, simulace částic, simulace měkkých těles, sochařstvı́, animace, renderovánı́, pohyblivé grafiky, střihu videa a kompozic. Program je dostupný včeském jazyce.

Dostupnost

www.blender.org

Formát souboru

Data Blender ukládá do jediného souboru s přı́ponou .blend.
Tento .blend formát podporuje kompresi, digitálnı́ podpisy, zakódovánı́, zpětnou kompatibilitu a může být použit jako knihovna, do nı́ž přistupujete z jiného souboru.
Modely lze exportovat i importovat v mnoha formátech včetně .stl.

Výhody/Nevýhody

Software je profesionálnı́m nástrojem pro sculpting a nejen pro něj. Dá se použı́t k animaci, vizuálnı́m efektům atd. Nenı́ přı́liš vhodný pro parametrické modelovánı́.

Doporučenı́ pro 2. stupeň základnı́ školy

Blender je výkonný a všestranný 3D animačnı́ a modelovacı́ software, který se použı́vá v mnoha průmyslových odvětvı́ch, včetně filmu, vývoje videoher a vizualizace architektury. Dı́ky tomu je cenným nástrojem pro výuku žáků o 3D animaci, digitálnı́ uměnı́ a dalšı́ch přı́buzných oborech a také jim dává šanci prozkoumat pokročilejšı́ tvorbu digitálnı́ch médiı́.

Pracovnı́ rozhranı́ programu Blender může být pro začátečnı́ky dost komplikované. Možnosti přepı́nánı́ několika pracovnı́ch režimů střı́dajı́cı́ se s různými možnostmi zobrazenı́ modelů působı́ na prvnı́ pohled nepřehledně. Po delšı́ práci v programu a zorientovánı́ se v možnostech zobrazenı́ začı́ná být program intuitivnı́. Vyžaduje pokročilejšı́ technické znalosti a zkušenosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitějšı́ software, doporučuji jej na 2. stupeň základnı́ školy.