Úvod do 3D tisku

3D tisk, známý také jako aditivnı́ výroba, je proces výroby třı́rozměrných objektů vrstvenı́m materiálu na základě digitálnı́ho modelu. To znamená, že objekt je vytvářen postupným nanášenı́m v malých vrstvách, které se postupně spojujı́ a vytvářejı́ konečný tvar.


V procesu aditivnı́ výroby se materiál postupně nanášı́ na sebe, dokud se konečný tvar nevytvořı́. To je jiný způsob, než tradičnı́ opracovánı́ materiálu, jako je frézovánı́ nebo struženı́. Aditivnı́ výrobou můžeme vyrobit téměř libovolné modely, včetně složitých vnitřnı́ch struktur, které by byly obtı́žné nebo nemožné vytvořit jinými výrobnı́mi procesy. Aditivnı́ výroba má také dalšı́ výhody, jako je rychlost a flexibilita. Výroba vysokého množstvı́ stejných produktů může být nákladově náročná a časově náročná, ale aditivnı́ výroba umožňuje snadnou výrobu menšı́ch sériı́ produktů s rychlostı́, kterou by bylo obtı́žné dosáhnout jinými způsoby. Proces 3D tisku začı́ná vytvořenı́m digitálnı́ho modelu pomocı́ CAD softwaru nebo skenovánı́m fyzického objektu. Tento digitálnı́ model se pak rozdělı́ do vrstev, které budou postupně vytvářeny tiskem. Materiály použı́vané pro 3D tisk zahrnujı́ různé typy plastů, kovů, keramiky, dřeva, papı́ru a dalšı́. Materiál se vkládá do tiskárny, která poté zahřeje a nanášı́ na podklad nebo předchozı́ vrstvu materiálu, dokud se objekt postupně nevytvořı́.


Doposud neexistoval natolik všestranný výrobnı́ nástroj, který by byl zároveň tak dostupný nejširšı́ veřejnosti.