SketchUp

Jedná se o uživatelsky přı́větivý software, který má jednoduché a intuitivnı́ rozhranı́. SketchUp lze použı́t k vytvářenı́ jednoduchých 3D modelů budov, krajin a dalšı́ch objektů, což žákům umožňuje vizualizovat a prozkoumat různé koncepty designu. To jim může pomoci rozvı́jet jejich prostorovou představivost a dovednosti při řešenı́ problémů. SketchUp lze navı́c použı́t k vytvářenı́ prezentacı́ a vizuálnı́ch pomůcek pro různé projekty. Žáci tak mohou prezentovat své nápady a návrhy poutavějšı́m a interaktivnějšı́m způsobem. SketchUp má také širokou škálu zdrojů a výukových programů dostupných online, které mohou učitelům a žákům pomoci naučit se orientovat v softwaru a zlepšit své dovednosti. SketchUp má bezplatnou i placenou verzi. Bezplatnou verzi lze stáhnout a nainstalovat do počı́tače, po instalaci nevyžaduje připojenı́ k internetu. Je k dispozici pro počı́tače Windows a Mac.

Bezplatná verze ve srovnánı́ s placenou verzı́ má určitá omezenı́, ale stále poskytuje dostatečné možnosti použitı́ pro výuku žáků ve 3D grafice. Existuje také webová verze aplikace SketchUp
s názvem SketchUp Free, kterou lze použı́vat přı́mo ve webovém prohlı́žeči bez nutnosti stahovánı́ nebo instalace jakéhokoli softwaru. Tato verze SketchUp je zjednodušenou verzı́ plného softwaru, ale stále má mnoho stejných základnı́ch funkcı́. Program je dostupný v českém jazyce.

Dostupnost

www.sketchup.com

Formát souboru

Podporuje formáty .stl a mnoho dalšı́ch.

Výhody/Nevýhody

Software je vhodný pro sculping. Obsahuje rozsáhlou knihovnu objektů (návrhy domů, okna, dveře, nábytek, bytové doplnky atd.), které lze volně stáhnout a použı́t při modelovánı́. Nenı́ přı́liš vhodný pro parametrické modelovánı́ složitějšı́ch objektů.

Doporučenı́ pro 1. stupeň základnı́ školy

Stejně jako Tinkercad je i SketchUp jednoduchý a pro začátečnı́ky přı́větivý nástroj, který lze použı́t na 1. stupni základnı́ školy.