Průměr trysky

Standardnı́ průměr trysky u tiskáren je 0,4 mm. Na trhu najdeme menšı́ i většı́ trysky a jejich výměna na jakékoliv tiskráně je záležitostı́ několika minut. Čı́m většı́ trysku použı́váme, tı́m vyššı́ vrstvy dokážeme nanášet, což může tisk urychlit, ale také ovlivnit kvalitu detailů výsledného modelu výhradně v horizontálnı́ rovině (rovnoběžně s tiskovou plochou).

Pro detailnı́ tisk je vhodné využı́t trysku s průměrem 0,25 mm. Jejich výhody jsou patrné na členitých objektech jako šperky, loga, tisk miniatur. . . Dále pro tisk podrobného textu za předpokladu, že text je umı́stěn na hornı́ straně tištěného modelu. Výška vrstvy ovlivňuje úroveň detailů na svislých a šikmých stranách objektu. Dalšı́ výhodou je snadnějšı́ odstraněnı́ podpěr z modelu. Nevýhodou je vyššı́ riziko ucpánı́ trysky a delšı́ čas tisku.

Průměr trysky