Fusion 360

Fusion 360 je software, který umožňuje vytvářet tzv. plné modely“, které mají definované hmotnosti a objemy podle materiálů, který je jim přiřazen. Pro každý model lze spustit simulace, které umožnı́ vizualizovat, co se s objekty stane v reálném světe, když budou přı́slušným způsobem zatěžovány. Bezplatná verze je určena pro jednotlivce a malé týmy a nabízí řadu funkcí pro konstrukci, analýzu a simulaci produktů. Například: návrh a tvorba 3D modelů s možnostı́ importu a exportu souborů různých formátů, možnost generovánı́ 2D výkresů z 3D modelu, řezánı́ a frézovánı́ s možnostı́ generovánı́ kódu NC (Numerical Control), simulace a analýza výkonu produktu, včetně analýzy FEM (Metoda konečných prvků), integrované nástroje pro správu verzí a revizí projektu, možnost připojenı́ se k oblíbeným aplikacím, jako je např. GitHub a Microsoft Teams, spolupráci a sdílení projektů s ostatními členy týmu. Program je dostupný v anglickém jazyce. Fusion 360 lze používat jak online, tak offline a je třeba se registrovat. Má webovou verzi, která je dostupná přes prohlížeč, a také desktopová verze, kterou je nutné stáhnout a nainstalovat na počítač. Jedná se o mocný nástroj pro návrh a simulaci bez nutnosti utratit velké finanční prostředky. Program je dostupný v anglickém jazyce.

Dostupnost

www.autodesk.com

Formát souboru

Podporuje formáty .stl a mnoho dalšı́ch.

Výhody/Nevýhody

Software je dokonalým přı́kladem parametrického modelovánı́. Obsahuje mnoho pokročilejšı́ch nástrojů, které vyžadujı́ předchozı́ch zkušenostı́ s modelovánı́m.

Doporučenı́ pro 2. stupeň základnı́ školy

Fusion 360 je relativně snadno ovladatelný program s intuitivnı́m uživatelským rozhranı́m. Software může být užitečný nástroj pro učenı́ dětı́ na druhém stupni základnı́ školy o 3D designu a inženýrských konceptů.