Meshmixer

Autodesk Meshmixer je software pro 3D modelovánı́, který uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat a opravovat 3D modely. Je zvláště užitečný pro práci s trojúhelníkovými sı́těmi a má širokou škálu nástrojů pro úpravy, tvarovánı́ a analýzu 3D modelů. Obsahuje různé booleovské operace, jako je sjednocenı́, rozdíl a průnik, které lze použít k vytvořenı́ složitých modelů. Obsahuje sochařské nástroje pro tvarovánı́ a vyhlazovánı́ modelů a také nástroje pro přidávánı́ a odebírání detailů, analytické nástroje pro měřenı́ a kontrolu modelů, včetně 3D pravítka, kalkulátoru plochy povrchu a kalkulátoru objemu. Autodesk Meshmixer je softwarový program ke staženı́. Lze jej stáhnout a nainstalovat do počítače se systémem Windows nebo Mac z webu společnosti Autodesk. Po staženı́ a instalaci jej lze používat offline, nevyžaduje připojenı́ k internetu. Software je dostupný v anglickém jazyce.

Dostupnost

www.meshmixer.com

Formát souboru

Podporuje formáty .stl a mnoho dalšı́ch.

Výhody/Nevýhody

Meshmixer je primárně určen pro úpravy a tvorbu 3D modelů, zejména pro sochařské a organické tvary. Tento software disponuje mnoha nástroji, které nabı́zı́ uživatelům snadno tvarovat, upravovat složité organické tvary a dalšı́ umělecká dı́la. Program je vhodný pro úpravu modelů ve formátu STL.

Pokud jde o parametrické modelovánı́, Meshmixer nenı́ nejlepšı́ volbou. Tento software se zaměřuje předevšı́m na volnou tvorbu, což znamená, že nezahrnuje přesné nástroje pro vytvářenı́ geometrických tvarů a parametrických modelů.

Doporučenı́ pro 2. stupeň základnı́ školy

Autodesk Meshmixer je výkonný 3D modelovacı́ software, který vyžaduje určité předchozı́ znalosti 3D modelovánı́. Autodesk však na svých webových stránkách poskytuje mnoho výukových programů a zdrojů, které mohou uživatelům pomoci naučit se software efektivně použı́vat.