Tinkercad

Tinkercad je bezplatný online software pro 3D modelovánı́, který běžı́ ve webovém prohlı́žeči. Stačı́ se zaregistrovat a začı́t modelovat z jakéhokoli počı́tače nebo zařı́zenı́ s připojenı́m k internetu.
Tinkercad použı́vá k vytvářenı́ modelů zjednodušenou metodu CSG (constructive solid geometry). CSG je matematický model, který se použı́vá k modelovánı́ 3D objektů pomocı́ jednoduchých tvarů, jako jsou krychle, kvádr, válec, hranol, koule atd. CSG umožňuje vytvářet složité 3D modely pomocı́ základnı́ch funkcı́ (zarovnánı́, seskupenı́, zrcadlenı́ atd.). Program je dostupný v českém jazyce.

Dostupnost

www.tinkercad.com

Formát souboru

Podporuje formáty .stl, .obj, .svg.

Výhody/Nevýhody

Software je vhodný pro sculpting. Je intuitivnı́, uživatel se orientuje velmi rychle. Nenı́ přı́liš vhodný pro parametrické modelovánı́ složitějšı́ch objektů.

Doporučenı́ pro 1. stupeň základnı́ školy

Tinkercad je uživatelsky přı́větivý nástroj pro 3D navrhovánı́ a modelovánı́. Vzhledem k jeho jednoduchosti a snadnému použitı́, které žákům umožňuje rychle a snadno vytvářet 3D návrhy a modely bez mnoha předchozı́ch znalostı́ nebo zkušenostı́, doporučujı́ tento software již na 1. stupeň základnı́ školy. Učitel dı́ky němu seznámı́ děti se základnı́mi pojmy 3D tisku, na které později naváže v dalšı́ch programech.